Bilet.com Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi

Bu web sitesini (Kısaca SİTE olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. SİTE’den sigorta poliçesi, uçak bileti de dahil olmak üzere herhangi bir alışveriş yaptığınız takdirde, en az onsekiz (18) yaşında olduğunuzu ve SİTE’yi söz konusu amaçlarla kullanıyor olmanızın hiçbir kanunu ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Söz konusu alışverişleri gerçekleştirmeden önce “Kullanım Koşullarını kabul ediyorum” yazılı kutucuğu işaretleyerek, alışveriş gerçekleştirmeyeceğiniz hallerde ise bu sayfada yer alan işbu Bilet.com Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca Kullanım Koşulları) okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, SİTE'yi kullanmaktan vazgeçiniz. SİTE’yi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir.

1- GİRİŞ

1.1. SİTE'nin sahibi Üniversite Mah. Sarıgül Sok No:37/1 Avcılar – İstanbul adresinde ikamet eden Digital Trade Yazılım Bilişim Eğitim Danışmanlık ve Turizm Ticaret A.Ş. ve bağlı şirketlerdir. (bundan böyle kısaca Bilet.com olarak anılacaktır) olup, seyahat hizmetleri 3. Partiler tarafından sağlanmaktadır. SİTE sahibi bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, SİTE'yi, SİTE kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları'nı Bilet.com dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak SİTE'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Bilet.com tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3. İşbu Kullanım Koşulları ayrıca, Bilet.com hizmetlerinden yararlanacak olan KULLANCILAR'la ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

1.4. Aşağıda açıklanmış olduğu üzere, SİTE aracılığıyla yapılan uçak bilet satışı işlemleri ise Akdeniz Petur Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti. tarafından, otobüs biletleri satış işlemleri BİLETAL İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.  gerçekleştirilmektedir.

1.5. SİTE’nin sahibi, sunmuş olduğu içeriği ve hizmetleri ayrıca ücretlendirme; SİTE üzerinden komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır.

TANIMLAR

2.1. SİTE: Bilet.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesini;

2.2. KULLANICI(LAR): SİTE'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)i;

2.3. LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı;

2.4. İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

GENEL HÜKÜMLER

3.1. Bilet.com, SİTE'de mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, SİTE’deki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. SİTE'deki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve SİTE'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, Bilet.com, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER'den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. Bilet.com'un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICILAR'ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, Bilet.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Bilet.com'a açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin Bilet.com'a ve Bilet.com’un partneri uçak, otobüs ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda Bilet.com’a muvafakat verdiğini, Bilet.com’un bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Bilet.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3. SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Bilet.com'un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Bilet.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, Bilet.com yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Bilet.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER'in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Bilet.com, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, KULLANICI Bilet.com’un verdiği hizmetlerin sadece karşılaştırma hizmeti olduğunu, hiçbir surette KULLANICILARLA hizmeti sunanlar arasında bir aracılık hizmeti verilmediğini, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının Bilet.com olmadığını kabul ve taahhüt eder.

3.4. KULLANICILAR, Bilet.com'a SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Bilet.com, KULLANICILAR tarafından Bilet.com'a iletilen veya SİTE üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.5. KULLANICILAR, SİTE dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Bilet.com'un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.6. Bilet.com, SİTE dâhilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER'i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Bilet.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, bu SİTE’de paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. SİTE, KULLANICILAR’ın doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. SİTE bu içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru olmadığını yada eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Bilet.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Bilet.com tarafından yapılabilir. Bilet.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR'a aittir.

3.7. Bilet.com, SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası dahilinde KULLANICILAR ve diğer taraflarla (Bilet.com’un bağlı şirketleri veya 3. Parti hizmet sağlayıcıları) yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, KULLANICILAR’ın menfaatine uygun olan çeşitli hizmet paketlerine ve hizmet tekliflerine dönüştürebilir. Bilet.com aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri KULLANICILAR'la, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir. SİTE’nin çeşitli işlemler için sizden talep edebileceği TC kimlik numarası, satın alma işleminin gerçekleşmemesi halinde SİTE’de saklanmayacaktır. KULLANICILAR, gönderdikleri bu bilgilerden doğan riskin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.8. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’in 20. Maddesine göre Bilet.com, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. Bilet.com sadece yapılan işlemleri 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu SİTE dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak KULLANICILAR tarafından sağlanan bilgiler ve bu SİTE'nin (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları, ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden Bilet.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları olarak anılacaktır) Bilet.com'a ait ve/veya Bilet.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR, Bilet.com hizmetlerini, Bilet.com bilgilerini ve Bilet.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına Bilet.com'un hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Bilet.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICILAR, Bilet.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Bilet.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, Bilet.com; Bilet.com hizmetlerine, Bilet.com bilgilerine, Bilet.com Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, Bilet.com ticari markalarına, Bilet.com ticari görünümüne veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. İşbu Kullanım Kuralları’nı kabul ederek, Bilet.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, ayrıştırmamayı veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri Bilet.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ndan kaldırmamayı, bunlara bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yaratmamayı; Bilet.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerilerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiçkimse lehine hak tesis etmemeyi kabul ediyorsunuz. Bilet.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı Avrupa Topluluğu’ndaki herhangi bir ülkede kullanıyorsanız; modifiye etme, tercüme etme, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma ya da Hizmetler’e ya da Yazılım’a bağlı olarak türev işler üretmeye ilişkin yasaklar, Bilgisayar Programları’nın Hukuki Korunması’na ilişkin A.T. Konseyi Yönergesi’ni uygulayan mevzuat çerçevesindeki haklarınızı etkilememektedir. İşbu kullanım koşulları’nda izin verilen haller dışında Bilet.com'un telif haklarına tabi çalışmaları’nın herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi zararın tazmini dahil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunuzu gerektirebilir.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bilet.com işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bilet.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bilet.com'un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Bilet.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Bilet.com'un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE'ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları Bilet.com tarafından SİTE içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Bilet.com, dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

Uçak Bileti Satış Hizmetleri

1. Uçak Bileti Satın Alımına İlişkin Genel Kurallar; Bilet.com üzerinden alınan biletlerle ilgili tüm rezervasyon, bilet satış, iptal ve değişiklik işlemleri, IATA’ya 8822861,TURSAB’a A-1679 sicil numarası ile kayıtlı ve ruhsatlı Akdeniz Petur Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmaktadır. Bilet satışıyla ilgili ödemeler de yine Akdeniz Petur Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti. tarafından alınmaktadır. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında Bilet.com üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde Akdeniz Petur Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti. yetkilidir. Bilet.com'dan yapacağınız tüm bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerinde; Ulusal ve Uluslararası Genel Uçuş Kuralları, ayrıca Uçuş Güvenlik Kurallarıyla birlikte; söz konusu havayolu şirketinin, bilet ücretleri ve taşıma kuralları dahil olmak üzere biletin iptal bilgisi, iptal halinde kesinti yapılacak bedeller, biletin iadesi, rezervasyon değişikliği ile ilgili uyguladığı tüm kurallar geçerli olacaktır. Kullanıcılar, uçuşun öngörülen zamanında yapılmaması, iptal edilmesi, ileri bir tarihe ertelenmesi, uçuş firmasının yolcuyu ve/veya eşyasını kabul etmemesi, bilet alıcısının uçuşa uygun olmaması, pasaportunun geçerlilik süresinin yetersiz olması, geçerli bir kimlik belgesinin olmaması gibi durumlarda Bilet.com’un sorumlu olmadığını kabul etmiş olurlar. KULLANICILAR, her bilet satış ve rezervasyonunda, kullanım şartlarının onaylanmasıyla birlikte, bu şartları okuduklarını ve hükümleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.

2. Bilet.com’da bir defada en fazla 4 yolcu (bebek hariç) için rezervasyon ve uçak bilet satış işlemleri yapılabilmektedir.

3. Bilet.com’da tek başına çocuk için uçak bileti rezervasyonu yapılamamaktadır. Mutlaka 1 yetişkin ya da 1 altmışbeş yaş üstü veya 1 öğrenci yolcu ile beraber uçak bileti rezervasyonu yapılabilir. Bebek yolcular (0-2 yaş) kucakta seyahat eder, havayolları tarafından bebek biletleri için koltuk ayrılmamaktadır.

4. Bilet.com’dan yapılan online bilet satın alma işlemleri tüm banka kartları ile yapılabilmektedir ve 3D Secure sistemi zorunludur. 3D Secure kullanımı ile ilgili gerekli bilgileri bankanızdan öğrenebilirsiniz. Satın alma işleminiz sırasında güvenlik nedeni ile sizden bazı bilgiler istenebilir (Bankaların belirlemiş olduğu güvenlik soruları, Bankalara göre değişiklik gösterbilir). Bilet alımını onayladığınızda bilet tutarı (vergi ve diğer masraflar dahil) kartınızdan anlaşmalı yetkili acentemiz tarafından tahsil edilecekve sistemden çıktısını alabileceğiniz Elektronik Yolcu Bileti düzenlenecektir.

5. Bilet.com’dan havayolu ve uçuş/fiyat sınıfına bağlı olarak opsiyonlu uçak bileti rezervasyonu yapabilir. Rezervasyonlarınızı gerçekleştirirken Havayolu Şirketinin biletleme opsiyonuna mutlaka dikkat ediniz. Bu opsiyonun takibi rezervasyon yapan kişiye aittir. Opsiyonlu rezervasyonlarınızı daha sonra opsiyon tarih/saatinden önce Bilet.com’dan satın alabilirsiniz.

6. Opsiyonlu rezervasyonlarınız için uygulanan opsiyon süreleri Havayolları Şirketleri tarafından uygulanan otomatik opsiyon süreleri olup, Bilet.com’un müdahale hakkı bulunmamaktadır. Opsiyon süresi içerisinde uçak biletinin düzenlenmemesinden Bilet.com sorumlu tutulamaz.

7. Bilet.com’dan gerçekleştirilmiş rezervasyonlarda isim değişikliği yapılması ve satın alınmış bir uçak biletinin bir başka isme devredilmesi mümkün değildir.

8. Bilet alımını onayladığınızda uçak bileti tutarı (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan banka kartından tahsil edilir. Ödeme yapılan banka kartı sahibinin seyahat edecek yolculardan biri olması zorunlu değildir. Ancak biletleme yapılan havayolunun, ödeme yapılan banka kartının check-in sırasında gösterilmesini talep etmesi söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda, banka kartının ibraz edilememesi halinde Bilet.com, yolcunun uçuşu kullanamamasını bahisle iade için başvurması halinde hiç bir sorumluluk yüklenmeyecektir.

9. Bilet.com ve biletleme tarafında çalıştığı anlaşmalı acenteleri, müşteri ile havayolu firmaları arasında aracı kurum durumundadır. Bu nedenle uçak bileti satın alınan havayolunun uygulamadaki uçuş kuralları ve kısıtlamaları sebebiyle uçuş gerçekleştirilememesi durumunda Bilet.com ya da anlaşmalı acenteleri herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.

10. Ödeme yapıldıktan sonra seyahatiniz kesinleşmiş olarak kabul edilecektir. Daha sonra rezervasyon kaydınızda ve uçak biletinizde yapacağınız iptal ve değişiklikler ilgili havayolunun kural ve koşulları doğrultusunda işlem görecektir. Kullanıcı, yazılı olan kurallara uymayı ve rezervasyon gerçekleştirdiği ya da bilet satın aldığı yolculara bu kuralları bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi bir durumda oluşacak şikayet ve mağduriyetlerden Bilet.com’un sorumlu olmadğını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Havayolları, bagaj, havalimanı biniş işlemi (check-in), tercih edilen koltuk seçimi, uçak içi eğlence & haberleşme sistemleri, tekerlekli sandalye hizmeti, yiyecek, içecek ve atıştırmalarını ayrıca ücretlendirebilir. Bu tür ek hizmetler uçak biletine dahil olmayabilir, böyle bir durumda ek ücretler havayoluna doğrudan ödenmek zorundadır. Şirketimiz doğabilecek bu tür ek maliyetlerden sorumlu değildir.

12. Uçuşun vaktinde başlayamaması, ve/veya uçak gecikmeleri, arızalanmaları, hava muhalefeti, grev ve halk hareketleri, doluluk, gecikme yer durumunun müsait olmaması ile mücbir sebep, fevkalade haller, kaza ve benzeri olaylardan ötürü Bilet.com herhangi bir maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez.

13. Biletin üzerinde belirlenen uçuş güzergâhı sırasıyla kullanılmalıdır. Atlanan veya gerçekleşmeyen uçuşlara ait devam veya dönüşler bileti tamamen geçersiz kılabilir.

14. Doğrudan yapılan uçuş Non-Stop olarak tanımlı bir uçuştur. Yolculuk sırasında uçak değiştirilmesine gerek olmayacağını belirtir. Bazı durumlarda yapılan duraklama, yakıt almak amaçlı olup, doğrudan uçuş yapacak yolcular, genel olarak indirilmez. Ancak herhangi bir nedenle yolcuların indirilmesi veya başka bir uçağa aktarılma yapılması durumunda doğabilecek gecikmelerden ve zararlardan Bilet.com’un sorumlu olmadığını yolcu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. Düzenlemeler her havayoluna göre değişir ancak bazı havayolları gidiş ve/veya dönüş uçuşunda hamilelik süresi 28 hafta ve daha fazla olan bayan yolcuları taşımayı reddedebilir. Gerekli olduğu durumlarda bu bilgiyi teyit etmesi için yolcu, ilgili havayolu ile iletişime geçmekle yükümlüdür.

16. Bazı durumlarda daha uygun, hesaplı, özel ücretlerden yararlanmak amacı ile İç Hat uçuşlarında gidiş ve dönüş uçuşları için farklı havayollarından oluşan kombinasyonlar oluşturmak için iki tek yön bilet düzenlenir. Bu iki ayrı rezervasyon kaydı olacağı anlamına gelir (bir giden uçuş, diğeri dönüş uçuş için). Her iki rezervasyonun ayrı ayrı, kendi kuralları olacağı unutulmamalıdır. Bu uçuşlardan birini iptal etmek zorunda kaldığınızda, diğeri etkilenmez, kalan uçuş biletine ait ek ücret ve ceza ödemek zorunda kalınmaz. Ayrıca gidiş uçuşu kullanılmadığı takdirde, dönüş uçuşunun (veya tersi) etkilenmeyeceği anlamını taşır. Bir rezervasyona ait yapılan değişiklik veya iptal diğer uçuş rezervasyonunu etkilemez ve geçerli uçuşa ait kurallar geçerli kalır.

17. Bilet.com’da gösterilen hareket saatleri, ilgili havayollarının resmi saatlerine göre ayarlanmış olup, bu saat ve tarihlerde Havayolu Şirketleri tarafından değişiklik yapılabilir. Bu durumda, Havayolu Şirketi’nin Bilet.com'a ya da bu uçuş için çalıştığı anlaşmalı acentesine bildirim yapması halinde, Bilet.com ya da anlaşmalı acentesi, ilgili rezervasyonu gerçekleştiren kullanıcı tarafından rezervasyon esnasında belirtilen cep telefon numarasına ve/veya e-posta adresine bu değişiklik bilgilerini iletir. Gönderilen bildirimlerin, (sms ve e-postanın) iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Kullanıcı, Bilet.com’a rezervasyon esnasında bildirilmesi zorunlu olan, e-posta adresi ve cep telefonu numarasının doğruluğundan sorumludur.

18. Bilet.com, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, ulaşım araçları, gezi yerleri ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden münferiden ve/veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken sorumlu tutulamaz.

19. İç Hat uçuşlarında; uçak tarifeli kalkış saatinden en geç 90 (doksan) dakika önce havaalanında olunması gerekmektedir. Dış Hat uçuşlarında; uçak tarifeli kalkış saatinden en geç 3 (üç) saat önce havaalanında olunması gerekmektedir. Bu sürelere uymayan yolcular o uçuşla ilgili tüm haklarını kaybederler.

20. Bilet.com’dan alınan biletler ile ilgili rezervasyon, biletleme, iptal ve değişiklik işlemleri, aki satın alma sırasında özel olarak belirtilmediği sürece, Akdeniz Petur Turizm ( IATA Kodu : 8822861 ) tarafından yapılmaktadır.

21. Sahte isimle sorgulama yapmak kesinlikle yasaktır. Sahte isim ile sorgulama yapıldığına dair havayolundan yapılacak ceza bildirimleri yolcuya fatura edilir. Yolcu bu tutatrı ödeyeceğini kabul etmiş sayılır.

Uçak Bileti İptal ve İade Şartları

1. Bilet.com üzerinden yapılan iç ve dış hat uçuşlarını içeren rezervasyonlara ilişkin değişim, iptal ve iade işlemlerinin, kullanıcı tarafından, Bilet.com üzerinde verilen telefon numaraları vasıtasıyla Bilet.com ya da anlaşmalı acentesi üzerinden yapılması gerekmektedir. Söz konusu işlemlerin doğrudan bilet alınan havayolu üzerinden yapılması durumunda, yaptırılan değişiklikler, kullanıcının, Bilet.com bünyesindeki kayıtlarında görüntülenemeyecektir. Bu durumda uçuşla ilgili tüm detayların, değişikliğin yaptırıldığı ve biletin satın alındığı havayolu üzerinden takip edilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda, Bilet.com ve/veya Bilet.com’dan alınan biletle ilgili anlaşmalı acentenin bilgilendirmeye ilişkin göndermiş olduğu e-posta ve SMS’lerinin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2. Satın alınan uçak biletlerinde iade ve iptal ceza bedeli, havayolu iptal kuralları çerçevesinde uygulanacaktır.

3. Bilet.com’dan satın alınan biletler için yapılacak iptal ve iade işlemlerinde tüm sorumluluk bilet alımını gerçekleştiren kullanıcıya aittir.

4. Biletleme esnasında tahsil edilen Hizmet Bedeli iade edilmeyecek olup, iade işlemlerinde ayrıca bir hizmet bedeli alınmayacaktır.

5. Promosyon biletlerde iptal ve iade yapılamaz.

6. Havayollarının değişiklik ve iptal şartlarında farklı uygulama başlatması halinde güncel uygulama dikkate alınacaktır.

7. Iadesi mümkün olan uçak biletlerinin iadesi sadece bilet satın alma işlemlerinde kullanılan banka kartına yapılır. Eğer kart sahibi;

7.1. aynı bankaya ait başka bir kart kullanıyorsa kart sahibinin hesabına iade yapılır.

7.2. banka ile çalışmayı bırakmış ise, bankadan almış olduğu resmi yazı ile Bilet.com ya da anlaşmalı acentesine ait çağrı merkezini arayabilir.

8. Genel havayolu kuralı olarak, tek bir kişi için aynı tarih aralığında aynı havayolu için birden fazla rezervasyon yapılmış olduğu tespit edildiğinde rezervasyon kuralları gereği mükerrer olduğu tespit edilen rezervasyonlardan sadece bir tanesi geçerli olacak, bunun dışındaki kayıtlarınız havayolları tarafından uyarı yapılmaksızın iptal edilecektir. Bu sebeple, aynı kişi adına rezervasyonu birkaç kere yaptığınız takdirde, tüm rezervasyonlarınızın iptalinden Bilet.com sorumluluk yüklenmeyecektir.

Değişiklikler

1. Uçak bileti değişikliği hakkında Bilet.com çağrı merkezinden yardım alabilirsiniz.

Bagaj Hakları

1. Bilet.com’dan yapılan biletlemelerde iç veya dış hat, uzak, orta veya yakın mesafelere göre Havayollarının belirlemiş olduğu bagaj hakları esastır. Fazla bagaj havayolunun belirlediği ücrete tabidir.

2. Bagaj ve uçuş esnasında taşınması gereken evcil hayvan/müzik aleti vb. diğer malzemeleri Çağrı Merkezi numaramızı arayarak bildirebilirsiniz. Havayoluna not olarak bildirilecek taleplerinizin check-in sırasında havayolu tarafından kabul edilmemesi halinde Bilet.com herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

3. Uçak içi el bagajları için sıvı kısıtlaması getirilmiştir. Lütfen bu hususta ilgili Havayolunun internet sitesinden bilgi edinin.

OTOBÜS BİLETİ SATIŞ HİZMETLERİ:

A. Otobüs Bileti Satın Alımına İlişkin Genel Kurallar; Bilet.com üzerinden alınan biletlerle ilgili tüm rezervasyon, bilet satış, iptal ve değişiklik işlemleri Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Bilet satışıyla ilgili ödemeler de yine Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından alınmaktadır. KULLANICILAR, her bilet satış ve rezervasyonunda, kullanım şartlarının onaylanmasıyla birlikte, bu şartları okuduklarını ve hükümleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.

B. Kullanıcı, www.bilet.com üzerinden otobüs biniş kartı/bilet satın alma hakkı satın almaktadır. Kullanıcı’nın www.bilet.com üzerinden satın aldığı biniş kartı/bilet satın alma hakkına dair çıktıyı ibraz ederek mutlaka Taşıyıcı Firma’nın bilet satış noktalarından Mali Yolcu Bileti’ni teslim alması gerekmektedir. Mali Yolcu Bileti, ancak Taşıyıcı Firma tarafından düzenlenmektedir.

C. Biniş kartları, mali yolcu biletlerindeki tüm bilgileri içermektedir. Mali yolcu biletleri, biniş zamanından bir saat önce, seferin gerçekleşeceği otogardaki taşıyıcı firma şubesinden alınabilir. Mali yolcu biletine dönüşen biniş kartı hükmünü yitirir. Bilet ile ilgili tüm işlemler mali yolcu bileti üzerinden yapılır.

D. www.bilet.com üzerinden satın alınan Biletler/biniş kartı , sadece üzerinde yazılı tarih, saat ve güzergâh için geçerlidir. Üzerinde yazılı gün, saat ve güzergâhta kullanılmayan ve zamanında kullanılmayan (Mali Yolcu Bileti’ne dönüştürülmeyen) Biletler geçersiz sayılır. Kullanılmayacak biniş kartı, hareket saatinden 24 saat öncesine kadar Biletall’a müracaat edildiğinde,istenilen tarihe tehir edilir ya da 90 gün içinde kullanılmak üzere Açık Paraya çevrilir. 90 gün içerisinde kullanılmayan Açık Paralar otomatik olarak iptal edilir.

E. Oluşan açık paralar Metro Turizm ve Ulusoy Turizm hariç diğer firmalarda kullanılabilir.

F. Metro Turizm biletleri için firmanın belirlediği kurallar geçerli olup; iptal, değişiklik ve açık bilet işlemleri ile ilgili Metro Turizm çağrı merkezinden işlem yapılabilir.

G. Debit kartlarla yapılan işlemlerde iade yapılamamaktadır.

H. Biniş kartında belirtilen seferi düzenlemek taşıyıcı firmanın sorumluluğundadır. Seferler, taşıyıcı firma tarafından çeşitli sebeplerle iptal edilebilir veya ertelenebilir. Bir seferin iptalinde ya da ertelendiğinde uygulanacak prosedür taşıyıcı firma tarafından belirlenir ve duyurulur. İptal veya erteleme halinde,geri ödeme de dâhil tüm bilgiler Biletall'dan, 0 850 360 3258 numaralı çağrı merkezinden, taşıyıcı firma şubelerinden ve taşıyıcı firma çağrı merkezinden öğrenilebilir.

I. Biniş kartını alanlar, taşıyıcı firmanın biletlerinde yazılı olan tüm şartları aynen kabul etmiş sayılırlar. Biniş kartı tahsilat makbuzu niteliğindedir. Biletall, sefer sırasında oluşacak herhangi bir ihmal veya kusurdan dolayı sorumlu tutulamaz. Seferler sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, mal veya can kaybı gibi durumlardan, Biletall sorumlu değildir. Bu sorumluluk kazaya karışan otobüs sahibine aittir. Biletall’dan hizmet alanlar bu şartı peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.

J. Mali Yolcu Biletleri, sefer saatine kadar Taşıyıcı Firma’nın bilet satış noktalarından teslim alınabilir. Ancak her nevi aksilik ve gecikmeden için Mali Yolcu Bileti’nin seferden en geç 30 (otuz) dakika önce teslim alınması tavsiye olunur. Mali Yolcu Bileti’nin Kullanıcı’ya teslim edilebilmesi için www.bilet.com’dan yapılan Bilet satın alma işleminde kullanılan kredi kartının ve adına Bilet düzenlenene ait resimli kimlik belgesinin Taşıyıcı Firma yetkilisine ibraz edilmesi gerekmektedir. Mali Yolcu Bileti’ne dönüşen Bilet hükmünü yitirir. Bilet ile ilgili tüm işlemler Mali Yolcu Bileti üzerinden yapılır.

K. Seyahat gerçekleştikten sonra Bilet iadesi yapılamaz.

L. 30 kg. aşan bagajlar için Taşıyıcı Firma’lar tarafından taşıma ücreti alınabilir. Bilet gösterilip, fiş alınarak bagaja verilen eşyanın idari ve adli makamlarda yapılacak muayenelerinde doğacak cezai mesuliyet bagaj sahibine aittir.

M. Rezervasyon işlemlerinde Taşıyıcı Firma fiyat değişikliği yapma hakkına sahiptir.

N. Biletall, işlem esnasında yazılan e-posta adresine ve cep telefonuna bilgi, duyuru sms ve e-postaları gönderecektir.

O. Biletall'dan biniş kartı alanlar ve seyahat edenler bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

İDO BİLETİ İPTAL, İADE VE DEĞİŞİKLİK ŞARTLARI:

PROMO

* İndirim kategorileri (Çocuk, öğrenci, engelli, 65+, basın, gazi) PROMO biletlerde geçerli değildir.

* PROMO biletler iade edilemez.

* Sefer kalkış saatine 1 saatten fazla süre olduğu durumlarda bilet tutarının %50'si oranında kesinti yapılarak sadece geçerli sefer tarifesi ve dönemi içerisine değişiklik yapılabilir.

* Sefer kalkış saatine 1 saatten az süre kaldığında değişiklik yapılamaz.

* Kişi başı bagaj hakkı 20 kg'dır.

ECO

* İndirim kategorileri (Çocuk, öğrenci, engelli, 65+, basın, gazi) ECO biletlerde geçerlidir.

* Sefer kalkış saatine 12 saatten fazla süre olduğu durumlarda bilet tutarının %10'u oranında kesinti yapılarak sadece geçerli sefer tarifesi ve dönemi içerisine değişiklik yapılabilir.

* Sefer kalkış saatine 12 saat ile 1 saat arasında süre olduğu durumlarda bilet tutarının %30'u oranında kesinti yapılarak sadece geçerli sefer tarifesi ve dönemi içerisinde bilet değişikliği veya iadesi yapılabilir.

* Sefer kalkış saatine 1 saatten az süre kaldığında değişiklik veya iptal yapılamaz.

* Kişi başı bagaj hakkı 20 kg'dır.

BIZ

* İndirim kategorileri (Çocuk, öğrenci, engelli, 65+, basın, gazi) BIZ biletlerde geçerlidir.

* Sefer kalkış saatine 12 saatten fazla süre olduğu durumlarda bilet değişikliği veya iadesi cezasız yapılabilir.

* Sefer kalkış saatine 12 saat ile 1 saat arasında süre olduğu durumlarda bilet tutarının %30'u oranında kesinti yapılarak sadece geçerli sefer tarifesi ve dönemi içerisinde bilet değişikliği veya iadesi yapılabilir.

* Sefer kalkış saatine 1 saatten az süre kaldığında değişiklik yapılamaz.

* Kişi başı bagaj hakkı 30 kg'dır.

FIRST CLASS

* Yenikapı-Bursa hattında geçerli olan 4 kişilik özel FIRST CLASS bilet ücretine 1 adet otomobil veya jip ile 4 kişi dahildir.

* Yenikapı-Bandırma hattında geçerli olan 8 kişilik özel FIRST CLASS bilet ücretine 2 adet otomobil veya jip ile 8 kişi dahildir.

* İndirim kategorileri (Çocuk, öğrenci, engelli, 65+, basın, gazi) FIRST CLASS biletlerde geçerli değildir.

* Sefer kalkış saatine 24 saatten fazla süre olduğu durumlarda bilet tutarının %10'u oranında kesinti yapılarak sadece geçerli sefer tarifesi ve dönemi içerisinde bilet değişikliği veya iadesi yapılabilir.

* Kişi başı bagaj hakkı 30 kg'dır.

İDO BİLETİ KULLANIM ŞARTLARI:

14 Mayıs 2012 tarihinden itibaren tüm hızlı feribot ve deniz otobüslerinde cep telefonu kullanımı serbesttir.

Sefer kalkış saatinden 5 dakika önce tüm satış kanallarımızdan bilet satışı sona ermektedir.

İç Hat Deniz Otobüsü seferlerimizde gemi kapasitesinin kalkış saatinden önce dolması durumunda Deniz Otobüsü, tarifelerimizde belirtilen sefer saatinden önce kalkabilir.

İndirimli bilet ile seyahat eden yaya yolcularımız, indirim haklarını gösteren indirimli geçiş belgelerini terminal görevlilerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Araçlı seyahat eden yolcularımızın hatalı araç tipi bilet satın almaları durumunda, terminal gişelerinden doğru araç tipine göre yeniden bilet almaları gerekmektedir. Araç tipinde anlaşmazlık durumunda ruhsat bilgileri esas alınacaktır.

LPG ve CNG ile çalışan araçlar, gemi tipi FE olan seferlere kabul edilmemektedir.

Kapalı garajlı feribotlarda, araç içerisinde seyahat etmek yasaktır. Aracınızı park ettikten sonra yolcu salonuna çıkılmalıdır.

Renault Kangoo, Fiat Doblo, Ford Connect ve benzer tipteki araçlar için Minivan tipinde araç bileti satın alınmalıdır.

İç ve Dış hat deniz otobüsü seferlerine kabul edilen bisiklet adedi üç ( 3 ) ile sınırlıdır ve ücretsiz taşınmaktadır.

Hızlı feribot seferlerine kabul edilen bisiklet sayısı on ( 10 ) ile sınırlıdır ve ücretsiz taşınmaktadır.

http://ido.com.tr/tr/yolculuk-oncesi/kurallar/arac-yolcu-ve-bagaj-tasima-kurallari

BUDO YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

YOLCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Biniş için yolcuların Budo biletini ibraz etmeleri gerekmektedir, ibraz edilen bilet üzerindeki qr kod turnikeye okutularak geçiş yapılacaktır.

Sefer sırasında el bagajı dışındaki bagajını görevlilerin gösterdiği bölüme yerleştirmelidir.

Yolcu sefer saatine en az 15 dk. kala kalkış terminalinde hazır bulunmalıdır. Aksi takdirde taşıyıcı; Yolcu Taşıma Sözleşmesinin verdiği hakla, yolculuk ücretini iade etmeksizin taşıma hizmetini vermeyi reddedebilir.

10 yaşından küçükler yanlarında velileri olmadıkça seyahat edemezler.

6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.

Bir yetişkin ile birlikte koltuk işgal etmeyen 0-6 yaş aralığındaki çocuk kucakta ücretsiz seyahat edebilir.

Engelli yolcular ancak yetişkin bir refakatçı eşliğinde seyahat edebilirler. Refakatçının da seyahat için Yolcu Bileti satın alması mecburidir.

Yolcular beraberinde bir adet kabin içi el çantası (toplam ağırlığı 8 kg. geçmeyen) ve bir adet valiz (toplam ağırlığı 25 kg. geçmeyen) bulundurabilirler. Yolcular ekstra olarak yanlarına alacakları, diğer valiz, yük vb. eşyalar için, 1 tam yolcu bilet bedeli ilave ücret ödemek zorundadır.

Yasadışı olan, seyir güvenliğini tehlikeye atabilecek, başka bir yolcuya veya BUDO personeline zarar verebilecek, rahatsızlık yaratabilecek bagaj taşınması ya da malzeme ve eşyaların deniz ulaşım aracına alınması yasaktır.

YOLCU BİLETİ, SEYAHAT DEĞİŞİKLİĞİ VE İPTALİ

Bu belge ile seyahat edebilme hakkı bir başkasına devredilemez.

Bilet iptallerinde sefer saatine 12 saatten fazla süre varsa, bilet bedelinin %15 i kadar kesinti yapılarak sadece geçerli sefer tarifesi ve dönemi içerisinde bilet iptal edilebilecektir.

Sefer saatine 12 saat ile 1 saat arasında süre varsa bilet bedelinin %35 i kadar kesinti yapılarak sadece geçerli sefer tarifesi ve dönemi içerisinde bilet iptal edilebilecektir.

Sefer saatine 1 saatten az bir süre kaldığında bilet iptal ve değişiklik yapılamaz.

Koltuk değişimi çağrı merkezi üzerinden ücretsiz olarak yapılabilmektedir.

Seyahatin satın alınması bu şartların yolcu tarafından kabul edildiği anlamına gelir.

BUDO görevlileri Budo biletinin araca binmek isteyen yolcuya ait olup olmadığını yolcudan geçerli bir kimlik evrakı istemek suretiyle kontrol etme hakkına sahiptir.

Mücbir sebeplerden dolayı yapılan sefer iptallerinde; çağrı merkezi ve internetten alınan tüm bilet bedelleri sistem tarafından otomatik olarak iade edilir, diğer satış kanallarından (gişeler ve acenteler gibi fiziki hizmet alınan satış noktaları) alınan biletler için, yolculuk tarihinden itibaren 1 ay içinde başvuru yapılması koşuluyla, bilet bedelinin tamamı iade edilir.

Eğer gidiş-dönüş bilet satın alındıysa, gidiş seferinin BUDO tarafından iptal olması, dönüş seferinin iptalini gerektirmemektedir. Gidiş’i iptal olan yolcu aynı anda gidiş-dönüş bileti satın aldıysa dönüş biletini, dönüş sefer saatinden öncesine kadar web sitesinden, çağrı merkezinden(kayıt açtırarak) ve mobil uygulamadan iptal kesintisi yapılmadan biletini iptal edebilir.

Yolcu, kalkış ve varış saatlerinde gecikmeden dolayı BUDO aleyhine herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

BURULAŞ A.Ş. bu kuralları gerekli gördüğü hallerde haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

İNDİRİMLİ BİLETLER

İndirimli bilet alan yolcuların biniş turnikelerden geçerken kimlik veya belgelerini kontrolü yapılmaktadır. Lütfen ilgili indirim hakkı tanıyan belgenizi seyahatinizde yanınızda bulundurun.

İndirim sağlayan, kimlik belgesi göstermeyen yolculardan tam bilet tahsil edilir.

EVCİL HAYVANLAR

Köpek (ağızlık takmak koşulu ile), kedi, tavşan gibi küçük evcil hayvanlar el kafesi içerisinde, BUDO personelinin gösterdiği yolcu salonu dışında uygun bir alanda taşınabilirler.

Kuşlar kafeslerinde olmak koşuluyla yolcu salonu içinde taşınabilir.

BUDO personelleri, sağlık durumundan şüphe edilen veya güvenlik kaygısı taşınan durumlarda evcil hayvanların taşınmasını reddetme takdirine sahiptirler.

Evcil hayvanlar her halükarda ilgili mevzuatına uygun taşıma belgelerine ve sorulduğunda gösterilmek üzere sağlık sertifikalarına sahip olacaktır.

BUDO, hiçbir şekilde, taşınan hayvanın seferden önce, sefer sırasında veya sonrasında sağlık durumunun kötüleşmesinden sorumlu tutulamaz.

YUNAN ADALARI FERİBOT İADE / İPTAL KOŞULLARI VE GENEL KURALLAR

1) CHECK – IN

a) Yolcu Pasaport, vize kontrollerinin yapılabilmesi, biletlerini teslim alabilmesi için sefer saatinden en geç 1 saat önce check-in işlemlerini tamamlamak üzere Liman Ofisinde hazır bulunmalıdır. Check-in işlemleri sefer saatine yarım saat kala sona erer. Hafta sonları ve yüksek sezonda daha erken gelmeniz tavsiye edilir. Check-in işlemleri sefer gününden öncede tüm ofislerimizde yapılabilmektedir. Yolcu hareket saatinden 15 dk. önce feribotta hazır bulunmak zorundadır. Yolcularımız Liman sahası içerisinde Kafeterya veya Freeshop’ta geçirdiği zamanı bu kurallara göre ayarlamakla mükelleftir.

b) Araç ile seyahat edecek yolcular için özel hükümler;

Araç ile seyahat edecek yolcuların Check-in işlemleri sadece Ulusoy Liman ofisinde yapılır. Araçlı yolcuların (sadece sürücü) Check-in önceliği vardır lütfen yetkililere durumunuzu belirtiniz. Araçlı yolcuların Check-in işlemi için kesin olarak sefer saatinden 1 saat önce limanda hazır bulunması gerekir. Sabah Seferlerinde 08:45, Akşam seferlerinde 18:15 ten sonra gelen araçlar araç taşıma haklarını kaybederler. *Gümrük Muhafaza Müdürlüğü geç gelen araçları işleme almamaktadır. Şžirket Araçlarında firma sahibi iseniz şirket imza sirküleri ya da çalışanı iseniz noterden vekalet yazısı gereklidir. Rent a Car aracı ile yurt dışı çıkışı yapabilmeniz için firmadan noter kanalı ile vekaletname alınmalıdır. Sakız Adasına geçecek yolcularımızın beynelmilel ehliyet almasına gerek yoktur. Yeşil Sigorta aracınızın kaskosunu yurtdışında da geçerli kılan ek bir sigorta poliçesidir Sigorta firmalarından temin edilebilinir.

2) AÇIK BİLETLER

Açık biletlerin tarifeli sefere alınması sadece seferin uygunluğunda yapılabilmektedir. Açık biletlerin kapatılması için hareketten en geç 1 gün önce bir feribot firması ile irtibata geçilmeli ve bu hususta yolcu seyahatinden önce bilgilendirilmelidir.

Açık biletin geçerlilik süresi 6 ay aydır. Biletin kesim tarihinden 6 ay sonrasında kullanılmayan bilet otomatik olarak iptal olur.

3) BİLETİN KAYBOLMASI DURUMU

Biletini kaybeden yolcu yeni bilet almak durumundadır. Bilet kayıplarından herhangi bir nedenle acenteler sorumlu değildir. Bulunan biletlerin acilen Firma Ofisine iletilmelidir.

4) BİLETİN DEVREDİLEMEMESİ

İsme düzenlenen yolcu bileti devredilemez ve başkasına tekrar satılamaz. Bir biletle yolculuk etme hakkına haiz olan kişiden başka bir kişi tarafından taşıma ve ücret iadesi için bilet ibraz edilirse, taşıyıcı, iyi niyetli ibraz edeni taşıdığı veya bileti ibraz edene iade yaptığı takdirde, o biletle seyahat etme hakkına haiz olan kişiye karşı sorumlu olmaz.

5) BİLET İPTAL VE İADE TALEPLERİ

27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “Üçüncü Bölüm” başlığı altında yazılı maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne uygulanmaması sebebi ile; ALICI’NIN cayma hakkı bulunmamaktadır. “Yolculuğun İptali ve Ücret İade Şartları İşbu sözleşmeye göre satın alınan elektronik biletlerin, hiçbir şekilde yolcu, tarih, saat ve güzergah bilgilerinin değiştirilmesi satıcıdan talep edilemez. Alıcı işbu sözleşmeye göre satın aldığı bileti satış onayından sonra hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve iade talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.” denmişse de Feribot firmaları Yolcularının sefer saatinden 2 gün önce bildirmek koşuluyla biletlerini 1 kez açığa alma ve yeniden tarihleme veya 1 kez yeniden tarihleme hakkı bulunmaktadır. Ücret iadesi talepleri kabul edilemeyecektir.

6) YOLCUNUN YURTDIŞI ÇIKIŞINA VEYA YUNANİSTANA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYEN HALLER

Feribot firmalarından kaynaklanmayan yolcunun adli, idari, vize veya beraberinde götürmek istediği araç, evcil hayvan vs. den kaynaklanan girişine/çıkışına mani durumlarda hizmet akdi sona erer ve herhangi bir iade talebi kabul edilmez.

7) SEFER İPTALİ / DEĞİŞİKLİĞİ

Hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştirilemeyen seferlerde yolcuya koşulsuz %100 iade yapılır. Feribot firmasının elinde olmayan sebeplerden kaynaklanan hava muhalefeti, gemi arızası ve benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek konaklama, yeme içme giderlerinde Bilet.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

Program dışı Bayrak devleti kontrolleri, Plansız gemi arızalanma durumlarında Feribot firmasının sefer saati ve gemi değiştirme hakları saklıdır.

Sefer iptal ve değişikliği hususunda Feribot Firması tüm hakları saklıdır.

8) BİLET KONTROLÜ

Biletlerin kontrolleri gemi kapağında boardinglerdeki barkodlar yardımıyla yapılmaktadır. Herhangi bir sebeple iptal edilmiş , tarihi değiştirilmiş veya açığa alınmış biletli yolcular gemiye alınmaz.

9) ÖZEL İSTEĞžİ OLAN YOLCULAR / EVCİL HAYVAN İLE YOLCULUK EDECEK YOLCULAR

Acenteler özel durumlu yolcular hakkında Firma Ofislerini Hareketten en geç 2 saat önce bilgilendirmelidir.

Evcil Hayvan ile yolculuk edecek yolcular için gerekli evraklar Firma Ofislerinden istenmeli ve seyahatten 2 gün önce Firma ofisine ulaştırılmalıdır. Chios Veteriner Başkanlığından onay gelmeden yolcunun seyahati konfirme edilemez.

İSFANBUL GENEL KURALLAR

1. Biletiniz, yalnız İSFANBUL Tema Park için geçerlidir. Ziyaretçiler, biletin geçerli olduğu süre içinde , bu bileti, yanlarında bulundurmak zorundadır.
2. Biletler orijinal olmalı; üzerinde veriliş tarihi bulunmalı ve bu tarihten önce ibraz edilmiş olmalıdır. Görevli, gerektiğinde, kimlik ve eşleşen imza isteğinde bulunabilir. Biletinizi veya faturanızı, ziyaret sonuna kadar yanınızdan ayırmayınız. Sahte bilet veya hileli kullanım ile ilgili kanuni işlem yapılacaktır.
3. İSFANBUL Tema Park günlük giriş biletleri ile park içindeki bütün ünitelerden gün boyunca faydalanabilirsiniz. Ancak panayır oyunları, kurutucu, hediyelik eşya, yiyecek , içecek ve fotoğraf servisi, bilet fiyatına dahil olmayıp, ayrı ücrete tabidir.
4. İSFANBUL Tema Park biletleri için, bilet iade ve iptal işlemi yapılamaz.
5. İSFANBUL kayıp biletlerden sorumlu değildir.
6. Satılan bir bilet başkasına devredilemez ve tekrar satılamaz.
7. İSFANBUL’un kendi satış kanalları ve işbirliği içerisinde olduğu kurumlar ve acenteler dışında farklı kurumlar ve acenteler ve kişilerden temin edilen biletler için misafirlerimiz İSFANBUL’un sunduğu güvenceler, bilet değişiklikleri ve sigorta gibi hizmetlerin kapsamı dışında kalırlar. Tema park yetkilileri konunun tespit edilmesi halinde bilete el koyma hakkına sahiptir.
8.Tema Park biletleri giriş, çıkış ve yeniden girişlerde kullanılacaktır.
9. Aile biletlerinde, en fazla 2 tam bilet olabilir. En az bir aile bireyinin, en az 18 yaşında olması gerekmektedir.
10. Hamileler için, hamileliğin ünite kullanmasını engelleyecek durumda olmasının tesbit edilmesi ile ( Tema Park günü ) ücretsiz bilet sadece hamile kişi için düzenlenecektir, operasyon md.’lüğü bu biletin düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verecektir.
11. Kampanya ve indirimlerden doğan fiyat farklarında, kampanya ve indirim koşulları izin vermediği takdirde, bilet değişikliği yapılmayacaktır.
12. İSFANBUL, herhangi bir zamanda kampanya yapma hakkını saklı tutar. Önceden bilet almış olan ziyaretçilerimizin satın aldığı biletin ücreti ile kampanyalı biletin ücreti arasında oluşacak ücret farkını talep etme hakkı bulunmamaktadır.
13. Her bir tam veya 60+ bileti ile birlikte seçilebilecek çocuk veya bebek bileti sayısı sınırlaması 3 ‘tür.
14. Eğer, tam bilet ile çocuk veya bebek bileti alınırsa, en az bir tam biletin sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.
15. Aile, öğrenci grubu ve diğer gruplarda da en az 1 kişi 18 yaşından büyük olmalıdır.
16. Sosyal medya kampanyalar ve etkinlik ve fuar organizasyonların da hediye edilen biletler başka birine para karşılığında satılamaz ya da sosyal medya mecraları ve online üzerinden satışa sunulamaz. Sunulan biletler iptal edilir
17. 0 - 3 Yaş arası Ücretsizdir!

İSFANBUL BİLET DEĞİŞİKLİK KURALLARI

1. Bilet üzerinde sadece tarih değişikliği yapılabilir. Diğer bilgilerin değişmesi için iade işlemi ve kuralları geçerlidir.
2. Bilet tarihi geçtikten sonra kesinlikle değişiklik işlemi yapılmamaktadır.
3. İnternet veya çağrı merkezinden satın alınmış basılmamış biletler, çağrı merkezi ve internetten bilet tarihinde 15:00’a kadar değiştirilebilir.
4. Gişe veya mobil gişeden satın alınmış biletler çağrı merkezi ve web üzerinden değiştirilemez. Değişikliğin yapılabilmesi için Tema Park gişelerine en geç bilet tarihine kadar müracat edilmesi gerekmektedir.
5. Yüksek bedelli bir bilet düşük bedelli bir biletle değiştirildiğinde, ücret farkı iadesi yapılmaz. Eğer bilet değişikliği daha yüksek ücretli bir bilete yapılıyorsa, fark tahsil edilir. Kampanyalı fiyattan satın alınmış biletler değiştirilmek istendiğinde, yeni seçilen bilet tarihindeki fiyatlar geçerlidir, dolayısı ile fark tahsilatı söz konusudur.
6. Tüm basılmış bilet değişikliklerinde, bilet ile birlikte fiş veya faturanın da gişeye fiziki olarak iadesi gerekmektedir. Geri getirilmeyen biletlerde kesinlikle iade işlemi uygulanmayacaktır.
7. Basılmış biletler sadece gişelerden, bilet tarihine kadar değiştirilebilir.

ETKİNLİK BİLETİ İPTAL, İADE, DEĞİŞİKLİK ŞARTLARI ve KOŞULLARI

1) Etkinlik biletlerinin iptal ve iadesi mümkün değildir. Değişiklik işlemleri 0850 777 0 100 numaralı çağrı merkezinden yapılmaktadır.

2) Bilet.com , yetkili bilet satış acentesi olarak, biletini satın aldığınız turu /etkinliği düzenleyen “organizatör, etkinlik mekanı, kulüp veya tiyatrolar”( “Etkinlik Organizatörü”) adına bilet satar, ancak bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini belirleme konusunda hak ve yetkiye sahip değildir. Ayrıca Organizasyon firması etkinlik / tur için uygun görmediği kişileri, bilet ücretini iade ederek etkinlik mekanına almama hakkına sahiptir. İşletme genel kuralları içerisinde giriş – çıkış işlemi yapmaktadır.

3) Etkinlik / Tur Organizatörü çeşitli sebeplerle etkinlikleri/ turları iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü organizatör belirler ve duyurur. Etkinliğin/turun iptal edilmesinden ve/veya tarihinin değiştirilmesinden Bilet.com sorumlu olmayıp, Organizatör sorumludur. Bir turun/etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda Etkinlik Organizatörü'nden gerekli yetkiyi almamız şartına bağlı olarak bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti göstereceğiz.

4) Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Etkinliğin / turun iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Bu kapsamda Bilet.com hiçbir sorumluluk üstlenmez.

5) Bilet.com üzerinden , tedarikçi firmalar tarafından sağlanan extra servisler için ( transfer,rafting, yat turu vs.) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na ve Deniz Turizmi Yönetmeliği’ne istinaden taşıma yetki belgesi ve Karayolu & Deniz Yolu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları , yüklenici firmaya ait olup, bu hizmetlerin belgelerinden ve içeriklerinden Bilet.com sorumlu değildir.

6) Bilet.com , ilgili hizmet bedeli dışında, biletlere/ bilet satışlarına ve/veya tur / etkinliklere ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. Bilet.com'un sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, Bilet.com’u sorumlu kabul etmeyeceğinizi önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

7) Bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırsınız.

Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. Bilet.com; biletinizi satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz.

SİNEMA BİLETİ İPTAL, İADE, DEĞİŞİKLİK ŞARTLARI ve KOŞULLARI

1) Kuponlarda iptal/iade ve değişiklik yapılamaz.

2) Kuponlar (Etiler Akmerkez, Isparta, Güngören AVM ve Avcılar Barış Manço hariç) tüm Cinema Pink salonlarında 3D dahil tüm filmlerde hafta içi ve hafta sonu tüm seanslarda geçerlidir.

3) Kuponların son kullanın tarihi 20 Ocak 2019'dur.

4) Kuponlar kişiye özel değildir. Hediye edilebilir.

5) Gişe görevlisine PNR kodunuzu ileterek dilediğiniz kuponunuzun geçerll olduğu film ve seanslara giriş biletinizi ücretsiz teslim alabilirsiniz.

SİGORTA KULLANIM ŞARTLARI ve GİZLİLİK

Vereceğiniz onay ile poliçe Orient Sigorta A.Ş. tarafından sağlanmış ve T14113-CEM09 levha kayıt no’lu Hepstar yetkili acentesince satılmıştır. Vermiş olduğunuz kişisel veriler 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde kaydedilecek, sınıflandırılacak, işlenecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere ve yurtdışına aktarılacaktır.

Satın alacağınız sigorta Hepstar firması tarafından sağlanmakta olup, taşıyıcı firmaların (BUDO,ERTURK) sigorta ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kaza vb. durumlarda Hepstar firması ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

EMAAR AKVARYUM Bilet Kullanım Koşulları

Yaş 0-36 Ay arası Çocuk biletleri ücretsizdir. Biletinizi ziyaretiniz sırasında resespiyondan alınız.

Çocuk biletleri 14 Yaş altı ziyaretçilerimiz için geçerlidir.

Yetişkin biletleri 14-64 yaş arası ziyaretçilerimiz için geçerlidir.

Öğrenci, Öğretmen ve 65 Yaş ve Üstü biletli ziyaretçilerimiz için akvaryum girişindeki resepsiyonda kimlik ibraz etmek zorunludur.

Aile Paketi Anne, Baba ve 14 Yaş altı 2 çocuk için geçerlidir. Aile paketine Çocuk ilave etmek için “Aile Paketi İlave Çocuk" bileti alınabilir.

"Aile Paketi İlave Çocuk” bileti aile paketi bileti yanında kullanılabilir. Tek başına geçerli olmaz.

14 Yaş altı çocuk ziyaretçilere 18 Yaş ve üzeri 1 yetişkin eşlik etmelidir

Alınan biletler 30 gün geçerlidir. Geçerlilik süresi uzatılamaz ve biletlerin iadesi yapılamaz.

İnternet üzerinden alınan biletlerin iadesi veya iptali yoktur. Lütfen tüm koşulları dikkatlice okuyunuz.

İnternet üzerinden alınan biletler ile promosyonlar ve kampanyalar birleştirilemez, birlikte kullanılamaz.

Bir kişi tek seferde en fazla 10 adet bilet satın alabilir. Daha fazla bilet satın almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

ARAÇ KİRALAMA KULLANIM KOŞULLARI

Genel Bilgiler Nelerdir?

Bu sitenin bütün hakları Digital Trade A.Ş.’ye aittir ve bu kurum tarafından işletimi yapılmaktadır. Kullanım koşulları belirtilirken bahsi geçen “Biz” ve “Bizi” kelimeleri ile kast edilen Digital Trade A.Ş.; “siz” ve “sizi” ifadeleriyle kast edilen ise sitemizi ziyaret eden değerli müşterilerimizdir. Kullanım koşullarının sitemizi kullanmadan önce ziyaret edilmesi ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. bilet.com web sitesini kullandığınızda bu kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız.

Zararınızı Kim Karşılayacak?

Kullanım kurallarını ihlal etmeniz durumunda oluşabilecek sorumlulukları, kayıp iade ve masrafları karşılamayı kabul etmektesiniz. İşbu kullanım koşullarında yer alan bilgiler, bizimle yaptığınız anlaşmanın kurallarını belirler. Bunun haricinde yapılan hiçbir yazılı veya sözlü açıklama kabul edilmeyecektir. Sitenin kullanımı, siteden yüklenen veriler ve kullanım koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunları dâhilinde işleme tabi tutulacaktır.

İptal ve İade Şartları

Bilet.com, yapılan işlemin iptal ve iade durumlarında hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. İşlemleriniz rezervasyonu yaptığınız firmanın koşulları gözetilerek yapılmaktadır. Firmaların iptal ve iade işlemleri konusunda yaptığı değişiklik ve güncellemelerin ilgili firmanın web sitesinden takip edilmesi gerekmektedir. Bilet.com, firmaların önceden bildirmeksizin yaptığı değişiklik ve güncellemelerden sorumlu değildir.

İstanbulkart Kullanım Koşulları

1. İstanbulkart; İBB İstanbulkart Yönetmeliği’nde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kullanılabilir.

2. İstanbulkart yükleme ve satın alma işlemleri sadece yetkili hizmet noktaları olan https://www.istanbulkart.istanbul/ web sitesi, İstanbulkart başvuru merkezleri, istanbulkart mobil uygulaması, İstanbulkart temsilcileri ve biletmatikler üzerinden yapılmalıdır. (İstanbulkart başvuru merkezlerinde bireysel İstanbulkart satışı ve vizeleme işlemleri yapılmaktadır.)

3. Kullanıcı, Uygulama dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Uygulama, Kullanıcı tarafından Uygulamaya iletilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

4. Kullanıcı, kendisine ait Uygulamadan yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Bilet.com'un sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6. Oluşturulan talimatların iptal ve iadesi yapılamamaktadır. Müşteri bu şartları kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

7. Bilet.com üzerinden yapılan istanbulkart yüklemelerinde talimat işlemlerinin iptali yapılamadığı için ödeme yapılan kartın, kart sahibinin haberi olmadan yapılan işlemlerde sorumluluk Bilet.com'a ait değildir. Bu durumda sorumluluk kullanıcıya/kart sahibine aittir ve bu durumdan doğan zararlar başta olmak üzere her türlü sorumluluk tümüyle Kullanıcı’ya aittir.

DİGİTAL TRADE AŞ İSTANBULKART KULLANIM KOŞULLARI VE ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar Unvanı : DİGİTAL TRADE YAZILIM BİLİŞİM EĞİTİM DANIŞMANLIK TURİZM ve TİC A.Ş. Adresi : Üniversite Mah. Entertech Teknokent Ofis:322 Avcılar/İstanbul. Telefon/Faks Numarası : +90 212 691 64 26 İnternet Adresi : www.bilet.com E-Posta : info@bilet.com Mersis / Sicil No : 0295049081900018 / 944948 Vergi Dairesi/No : Avcılar VD – 3950490819 Bir tarafta Digital Trade ile diğer tarafta Digital Trade tarafından sunulan hizmetleri temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi onaylamış ödeme hizmeti kullanıcısı (İşbu Sözleşme’de kısaca Kullanıcı olarak anılacaktır) sürekli ödeme ilişkilerinin, bunlara ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesini teminen aşağıda yer verilen hususlarda anlaşmışlardır. Digital Trade A.Ş. istanbulkart Kullanım Koşulları ve Çerçeve Müşteri Sözleşmesi bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme’de Kullanıcı ve Digital Trade müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılabilecektir.

2. Tanımlar Abonman: Sadece İstanbul ulaşım ağında kullanılan, fiyatı ve kullanım koşulları UKOME tarafından belirlenen ve istanbulkart içerisine yüklenen toplu taşıma kullanım hakkını, Alıcı: Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen ve/veya Kullanıcı’nın mal veya hizmet temin etmek üzere istanbulkart hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişiyi, Anonim Kart: Kişiye özel olmayan istanbulkart’ı, BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu, Doğrudan Borçlandırma İşlemi: Gönderen’in kendi ödeme hizmeti sağlayıcısına, Alıcı’ya veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına verdiği onaya dayanılarak, ödeme işleminin Alıcı tarafından başlatıldığı ve Gönderen’in ödeme hesabının borçlandırıldığı ödeme hizmetini, Elektronik Para İhraç Eden Kuruluş: Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketini, Elektronik Para (e-Para): Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen Fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri, Elektronik Para Hesabı: İhraç edilen e-Para’nın Kullanıcı bazında izlendiği ve kayıt altında tutulduğu hesapları, Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı, Fona çevirme: e-Paranın banknot, madeni para veya kaydî paraya çevrilmesini, Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi, Hassas Ödeme Verisi: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’nin verilmesinde veya Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Kullanıcı adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini, Hizmet: Digital Trade tarafından BDDK’dan alınan izin kapsamında Kullanıcı’ya sunulan e-Para ve Ödeme Hizmetleri ile BDDK ve/veya TCMB tarafından izin verilen diğer hizmetleri, Hizmet Noktası (İşlem Noktası): Kullanıcı’ların, e-Para ve Ödeme Hizmetleri ile ilgili işlemleri kendi kendine yapabildiği ATM, kiosk gibi cihazları, İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni, İBM: istanbulkart Başvuru Merkezlerini veya İBB Beyaz Masa Noktalarını, istanbulkart: Belbim tarafından sunulan hizmetlerde geçerli olan ve bu hizmetlerde kullanılan ödeme araçlarını, istanbulkart Sistemi: Belbim tarafından sunulan, Hizmet’in gerçekleştirilmesini sağlayan, Kullanıcı’ların kullanımına ve erişimine açılmış, Web sayfaları, Mobil uygulamaları, e-Para hesapları ve ödeme araçlarını, İstanbulkart Yönetmeliği: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi tarafından çıkarılan ve İstanbulkart’ın toplu taşıma araçlarında kullanılmasına ilişkin hükümleri düzenleyen ve bu sözleşmenin eki olan yönetmeliği, Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’u, Kişiselleştirilmiş Kart: Kişisel veriler kullanılmak suretiyle bir kişiyle dijital ortamda (istanbulkart internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden) ya da İBM’ler vasıtasıyla (MAVİ Kart, İNDİRİMLİ istanbulkart vb. kart üzerine kişisel bilgiler yazılmak suretiyle) eşleştirilen istanbulkart’ı, Kimlik Tanımlayıcı: Belbim tarafından Kullanıcı’ların kimliğinin belirlenmesi ve diğer kişilerden ayırt edilmesi amacıyla Kullanıcı’lara özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu, Mevzuat: Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili diğer yasal düzenlemeleri, Müşteri Hizmetleri (Çağrı Merkezi): Kullanıcı şikayetlerini değerlendirme ve çözümleme üzerine çalışan, gerektiğinde ilgili Kullanıcı’ya bilgi veren sistemi, Ödeme Aracı: Digital Trade ile Kullanıcı arasında belirlenen ve Kullanıcı tarafından Ödeme Emrini gerçekleştirmek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı, Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla Belbim’e ya da Sistem Ortağı’na verilen talimatı, Ödeme İşlemi: Gönderen veya Alıcı’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen Fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini, Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesabı, Ödeme Hizmeti: Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen hizmetleri, Sistem Ortağı: Belbim’in istanbulkart Sistemi aracılığıyla e-Para ve Ödeme Hizmetleri’nin ifası veya işlenmesi sırasında işbirliğinde bulunduğu banka veya diğer finansal kurumlar ile e-Para ve Ödeme Hizmetleri’nin tamamlanmasında ilgisi bulunan üçüncü kişileri, TCMB: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nı, Tebliğ: Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’i, Temsilci: Belbim adına ve hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, TUHİM: İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nü, UKOME: İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni, Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı, Ücret ve Komisyonlar: Kullanıcı tarafından Belbim’e yapılacak olan www.istanbulkart.istanbul web adresinde yer alan ücret ve komisyonlar ile bu sözleşmede belirtilen ücret ve komisyon ödemelerini, Üye İşyeri: Vereceği mal ve/veya hizmet karşılığında Belbim ile yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde Belbim’in ödeme aracını kabul eden ve/veya Belbim tarafından sunulan Hizmetlerden faydalanan gerçek ya da tüzel kişileri, Yönetmelik: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği’ni, Vizeleme: Belge, kurumsal web servisi vb. yollar ile hak sahipliğinin doğrulanarak istanbulkart’ın kullanım ve/veya imtiyaz (ücretsiz, indirimli vb kullanım) süresinin belirli aralıklarla ücretli veya ücretsiz olarak uzatılması işlemini, ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme’nin konusu, Digital Trade tarafından Kullanıcı’ya sunulacak Hizmet’lerin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Sözleşme Digital Trade tarafından sunulan Hizmet’lere ilişkin hazırlanan tüm sözleşmeler açısından belirleyici çerçeve sözleşme niteliğindedir. İstanbulkart’ın toplu taşıma araçlarında kullanılmasına ilişkin hükümler Sözleşme’nin eki olan İstanbulkart Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

4. Hizmet’e İlişkin Esaslar 4.1. Kullanıcı, Belbim’in sunmuş olduğu hizmetlerden aşağıda belirtilen şekilde Belbim nezdinde oluşturulacak Elektronik Para/Ödeme Hesabı ve/veya kendisine tahsis edilecek olan Ödeme Araçları vasıtasıyla faydalanabilecektir.4.2. Kullanıcı talep ettiği hizmete ilişkin bilgi ve belgeleri, Belbim tarafından belirlenen kanallar aracılığıyla Belbim’e ibraz eder. Belbim, hesap açılışı sırasında müşteriyi tanıma ilkesi çerçevesinde ve Kullanıcı’nın gerçek veya tüzel kişi olmasına bağlı olarak TC Kimlik/Ticaret Sicil No, Ad Soyad/Unvan, Adres Bilgisi, Vergi No, İmza Sirküleri vb. bilgi ve belgeleri talep etme hakkına sahiptir. Belbim sunulan hizmetin niteliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Kullanıcı’dan farklı bilgi ve belge talep etme ve bunların iletim kanallarını belirleme hakkını saklı tutar. 4.3. Kullanıcı 4.2. maddesindeki bilgi ve belgeleri Belbim’e ibraz etmesi halinde dahi, Belbim’in Kullanıcı’nın Hizmet’i kullanma talebini reddetme hakkı saklıdır. 4.4. Kullanıcı, istanbulkart’ı veya sistemde geçerli olan diğer ödeme araçlarını sadece Belbim tarafından yetkilendirilen kanallardan (Temsilciler, İBM’ler, istanbulkart internet sitesi, Belbim ya da Temsilci Hizmet Noktalarından) temin edecek olup bu ödeme araçlarına istanbulkart internet sitesi/mobil uygulaması ve Belbim internet sitesinde yayımlanan Dolum Noktaları (Temsilciler, İBM’ler, Belbim ya da Temsilci Hizmet Noktaları) vasıtasıyla dolum yapabilecektir. 4.5. Kullanıcı, istanbulkart’ına dolum ya da istanbulkart’ından harcama yapacağı cihazların orijinal (Belbim logolu) cihazlar, Belbim Temsilci’lerine veya Üye İşyerleri’ne ait kiosklar olmasına veya işlemin yapıldığı cihazların (ODM, Pos Makinası, Banka ATM’si vb. cihazlar) Belbim’in internet sitesinde ilan edilen Üye İşyerleri/Temsilcilere ait olduğuna dikkat edecektir. 4.6. Belbim hizmetlerinin; temini, kapsamı, yöntemleri ve bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kaldırılmasına karar verilmesi münhasıran Belbim’in takdirindedir. 4.7. Belbim, hizmetleri kapsamında Kullanıcı’nın talimatına istinaden e-Para ihracı/Ödeme Hesabına Para Yatırılması amacıyla kendisine ya da Temsilci’lerine teslim ettiği bedelleri Kullanıcı’nın Ödeme Aracı’na e-Para olarak tanımlayacak ve/veya Ödeme Hesabı’na aktaracak; yine Kullanıcı’nın Ödeme Emri doğrultusunda e-Parayı ve/veya Ödeme Hesabındaki tutarı Alıcı’ya/Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na gönderecektir. 4.8. Belbim, Kullanıcı tarafından Hizmet kapsamında gerçekleştirilecek işlemler (dolum/harcama talimatı) için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araçlar (Ödeme Aracı) için limit belirleyebilir, belirlemiş olduğu limitleri değiştirebilir, iptal edebilir. Kullanıcı, Belbim veya ilgili mevzuat tarafından belirlenen işlem limiti kuralları ile -Belbim tarafından herhangi bir değişiklik yapılana kadar- bağlı olduğunu, bu limit üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. Belbim, herhangi bir zamanda www.istanbulkart.istanbul adresinden bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilecektir. 4.9. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin işlem limiti Belbim tarafından belirlenecek olup, bu limitler herhangi bir zamanda revize edilebilecektir. İstanbulkart Hizmet’lerine ilişkin limitler (www.istanbulkart.istanbul) linkinde yer almakta olup kimlik teyidi yapılmamış Kullanıcı’lar için limitler MASAK Mevzuatı’nda belirtildiği şekildedir. Kullanıcı, Belbim tarafından belirlenen limitlerin dışında işlem gerçekleştirmeyeceğini kabul eder.

4.10. İşlem limitlerinin Yönetmelik’te veya MASAK Mevzuatı’nda belirtilen tutarları aşması durumunda, Kullanıcı’nın kimlik doğrulamasının yapılabilmesi için Belbim’in belirlediği noktalara (İBM ve Temsilci Noktaları) bizzat ya da temsilcileri (vekil, yasal temsilci, veli, vasi vb.) vasıtasıyla başvuru yapması, Belbim’in talep ettiği bilgi ve belgeleri sağlaması ve işbu Sözleşme’yi bizzat imzalaması veya uzaktan iletişim araçları ile onaylaması gerekmektedir. 4.11. Anonim kartlara ilişkin olarak; ödeme aracının kullanıma kapatılamadığı veya sonraki kullanımların engellenemediği hallerde, ödeme aracının kaybolması, çalınması veya Kullanıcı’nın iradesi dışında kullanılması durumunda Kullanıcı tarafından bildirim yapılsa bile, Belbim’in Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 44 üncü maddenin dördüncü fıkrası, 45 inci maddenin beşinci fıkrası başta olmak üzere Yönetmelik’in ilgili hükümleri açısından hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Bildirimin yapılabilmesi için Belbim’in tedbir almamış olması, bildirimin ALO 153’e ya da Belbim Müşteri Hizmetleri hattına yapılamaması, Belbim’in ödeme hesabını donduramaması ya da ödeme aracını kullanıma kapatamaması halleri dışında ödeme aracının kullanılmasından doğan zararlar başta olmak üzere her türlü sorumluluk tümüyle Kullanıcı’ya aittir. 4.12. Anonim ödeme araçlarında/kartlarında veya ödeme aracının özellikleri nedeniyle ortaya çıkan diğer sebeplerle, Belbim’in ödeme işleminde yetkilendirilmiş olduğunu ispat edememesi halinde; ödeme işlemini onaylamadığını, işlemin doğru bir şekilde kaydedilmediğini ve hesaplara işlenmediğini ispat yükü Kullanıcı’ya ait olacağı gibi, ayrıca Yönetmeliğin 45 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları da uygulanmayacaktır. Bu durumda söz konusu fıkralara ilişkin Belbim’in herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmayıp, her türlü yükümlülük ve sorumluluk tümüyle Kullanıcı’ya aittir. 4.13. Anonim ödeme araçlarının/kartlarının kaybolması veya çalınması halinde sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir. Bu kartların/ödeme araçlarının başkaları tarafından kullanılabilir ve dolum yaptırılabilir olduğu Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir. Anonim istanbulkart’lar için kara liste, aktarım, iade vb. işlemler yapılmayacaktır. Kişisel kartların kaybolması veya çalınması halinde, kart kullanıma kapatılır. Bildirimi yapılmayan kartların sorumluluğu kart sahibine aittir. 4.14. Kullanıcı ödeme araçlarını/kartını çalınma ve kayba karşı koruyacak, başkasına vermeyecek ve kullandırmayacak, başkasına ait kartı kullanmayacaktır. Bu tür durumlardan ve sonuçlardan Belbim herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bulduğu kartları Belbim iletişim noktalarına, üye işyerlerine, temsilcilerine teslim edecek ve ALO 153 hattına bildirecektir.

5. Bilet.com üzerinden yapılan istanbulkart yüklemelerinde talimat işlemlerinin iptali yapılamadığı için ödeme yapılan kartın, kart sahibinin haberi olmadan yapılan işlemlerde sorumluluk Bilet.com'a ait değildir. Bu durumda sorumluluk kullanıcıya/kart sahibine aittir ve bu durumdan doğan zararlar başta olmak üzere her türlü sorumluluk tümüyle Kullanıcı’ya aittir.